ใครที่เข้าสู่การสอบ IELTS แล้ว ก็ถือว่าได้ทำขั้นตอนที่สำคัญไปแล้วคือการทดสอบตนเอง หลังจากที่ได้พยายามฝึกฝนมาอย่างดี แต่ก็ยังไม่สามารถคลายความกังวลได้ เพราะทุกคนก็ย่อมต้องมาลุ้น ผลสอบ กันใช่ไหม  เรามากันเถอะว่า ผลสอบ IELTS นั้นต้องรอนานขนาดไหน แล้ว คะแนนที่แสดงในผลสอบหมายความว่ายังไง

ผลสอบ IELTS จะมาในรูปแบบที่เรียกว่า  Test Report Form (TRF)  จะออกภายใน 13 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการทดสอบข้อเขียน โดยผู้สมัครสอบสามารถเข้ามารับผลสอบได้ในวันที่ 13 หลังเวลา 13.00 น. หรือจะมีการจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ในวันที่ 16 หากต้องการที่จะเข้ามารับผลสอบด้วยตัวเอง IELTS IDP ต้องนำหลักฐานมาเพื่อแสดงตน ประกอบด้วย พาสปอร์ต หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยในกรณีที่จำเป็นต้องมีผู้อื่นมารับผลสอบแทน จะต้องนำหลักฐานการพิสูจน์ตัวตนทั้งผู้สมัครสอบ และผู้มารับแทนพร้อมเซ็นชื่อกำกับ และหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ผลสอบ IELTS ได้เมื่อไหร่ แล้วต้องได้คะแนนเท่าไหร่จึงเรียกว่าดี

จำไว้ว่า  ผลสอบจะไม่มีการเปิดเผยทางโทรศัพท์ แฟกซ์ หรืออีเมล์ คุณจะได้รับผลสอบตัวจริงเพียงฉบับเดียว ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เก็บรักษาไว้อย่างดีในสถานที่ปลอดภัย จะไม่มีการออกผลสอบทดแทน ในกรณีของการสูญหายหรือในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนการเช็คผลสอบออนไลน์ สามารถเช็คได้ ไม่เกิน 28 วัน หลังจากวันที่เข้าสอบ โดยเข้าไป ที่เว็บไซต์ results.ieltsessentials.com  โดยสามารถเช็คผลออนไลน์ได้หลังจากวันสอบ 13 วัน เวลาประมาณ 15.00 เป็นต้นไป

คราวนี้มาดูกันว่าผลคะแนน IELTS ที่แบ่งออกเป็น 9 ระดับ นั้นบอกผลการทดสอบว่าอย่างไน

ระดับ 9 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ)  คล่องแคล่ว เหมาะสม ถูกต้องแม่นยำ และมีเข้าใจในภาษาดีเยี่ยม

ระดับ 8 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดีมาก) แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้างในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย สามารถถกปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี

ระดับ 7 (มีความสามารถในการใช้ภาษาดี)  สามารถใช้ภาษาได้ดีแต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส สามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดีและเข้าใจในการให้เหตุผลได้ดี

ระดับ 6 (มีความสามารถในระดับใช้งานได้) ใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้าง สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคย

ระดับ 5 (สามารถใช้ภาษาในระดับปานกลาง)  สามารถใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้าง แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยๆแต่ก็สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัดได้ดี

ระดับ 4 (มีความสามารถในการสื่อสารจำกัด)  สามารถสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้

ระดับ 3 (มีความสามารถในการใช้ภาษาที่จำกัดมาก) รู้และเข้าใจความหมายกว้างๆในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดชะงักในการสื่อสารบ่อย

ระดับ 2 (ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ขั้นพื้นฐานได้) ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำๆเฉพาะคำศัพท์สั้นๆที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียน

ระดับ 1 (ใช้ภาษาไม่ได้เลย) ไม่สามารถใช้ภาษาได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Comments are closed.

Post Navigation